Svenska rättsinformationssystemets dokumentmodell

En begreppsmodell som beskriver de dokumenttyper, egenskaper och andra relaterade ting som ingår i det svenska rättsinformationssystemet.

Vokabulär

Namnrymds-URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdf:type
owl:Ontology
dct:created
2006-12-05
dct:description
En begreppsmodell som beskriver de dokumenttyper, egenskaper och andra relaterade ting som ingår i det svenska rättsinformationssystemet.
dct:title
Svenska rättsinformationssystemets dokumentmodell
dct:updated
2010-05-19
owl:imports
http://purl.org/dc/terms/
owl:imports
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
owl:imports
http://xmlns.com/foaf/0.1/
owl:versionInfo
0.6

Hierarki

[top]

Klasser

[top]

Klass: Allmänna råd

[top]

Ett dokument med allmänna, icke-bindande, råd om tillämpningen av bindande regler i föreskrift, förordning eller lag.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#AllmannaRad
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Ett dokument med allmänna, icke-bindande, råd om tillämpningen av bindande regler i föreskrift, förordning eller lag.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Allmänna råd
rdfs:subClassOf
Rättsinformationsdokument
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Årsutgåva
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Löpnummer
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Författningssamling
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Allmänna råd-serie
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Utkom från trycket
owl:maxCardinality
1
Domän för egenskaperna:

Klass: Allmänna råd-serie

[top]

En serie med allmänna råd, utgiven av någon myndighet

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#AllmannaRadSerie
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En serie med allmänna råd, utgiven av någon myndighet
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Allmänna råd-serie
rdfs:subClassOf
Publikationssamling
Inom omfånget av (egenskaper som länkar till denna typ):
Allmänna råd-serie

Klass: Allmänna råd-text

[top]

Ett större eller mindre sammanhållet textavsnitt som innehåller ett eller flera allmänna råd.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#AllmannaRadText
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Ett större eller mindre sammanhållet textavsnitt som innehåller ett eller flera allmänna råd.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Allmänna råd-text
rdfs:subClassOf
http://purl.org/ontology/bibo/DocumentPart
Domän för egenskaperna:
Inom omfånget av (egenskaper som länkar till denna typ):
Allmänna råd-text

Klass: Brev

[top]

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Brev
rdf:type
owl:DeprecatedClass
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Brev
rdfs:subClassOf
Författningssamlingsdokument
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Utfärdandedatum
owl:cardinality
1
Domän för egenskaperna:

Klass: Cirkulär

[top]

Dokument för att upplysa en bestämd krets (företrädesvis myndigheter) om innehållet i vissa normer eller att informera addressaterna om förhållanden av intresse.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Cirkular
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Dokument för att upplysa en bestämd krets (företrädesvis myndigheter) om innehållet i vissa normer eller att informera addressaterna om förhållanden av intresse.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Cirkulär
rdfs:subClassOf
Författningssamlingsdokument
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Beslutsdatum
owl:cardinality
1
Domän för egenskaperna:

Klass: Förarbete

[top]

Förarbeten är ett samlingsnamn för till exempel utredningar, propositioner och betänkanden som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forarbete
rdf:type
owl:Class
protege:abstract
true
rdfs:comment
Förarbeten är ett samlingsnamn för till exempel utredningar, propositioner och betänkanden som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Förarbete
rdfs:subClassOf
Rättsinformationsdokument
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Årsutgåva
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Löpnummer
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Beslutsdatum
owl:cardinality
1
Domän för egenskaperna:
Har subklasserna:
Kommittédirektiv, Förordningsmotiv, Utredningsbetänkande, Proposition
Inom omfånget av (egenskaper som länkar till denna typ):
Utgår från

Klass: Författning

[top]

En text som innehåller generella, bindande rättsregler (såsom lag, förordning eller föreskrift) utgiven i någon författningssamling.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forfattning
rdf:type
owl:Class
protege:abstract
true
rdfs:comment
En text som innehåller generella, bindande rättsregler (såsom lag, förordning eller föreskrift) utgiven i någon författningssamling.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Författning
rdfs:subClassOf
Författningssamlingsdokument
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Beslutad av
owl:minCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Ikraftträdanderegel
owl:minCardinality
1
skos:altLabel
Kungörelse
Domän för egenskaperna:
Har subklasserna:
Lag, Förordning, Myndighetsföreskrift
Inom omfånget av (egenskaper som länkar till denna typ):
Konsoliderar, Konsolideringsunderlag, Råd till, Föreslår ändring av, Föreslår utredning av ändring i, Anger grundförfattning

Klass: Författningsreferens

[top]

En referens till en del av en författning. Referensen är inprecis i det att den som skapar referensen kan avse ett annat paragrafinnehåll än det som existerar i grundförfattningen (t.ex. den version som senare påförts i en ändringsförfattning).

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forfattningsreferens
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En referens till en del av en författning. Referensen är inprecis i det att den som skapar referensen kan avse ett annat paragrafinnehåll än det som existerar i grundförfattningen (t.ex. den version som senare påförts i en ändringsförfattning).
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Författningsreferens
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Anger grundförfattning
owl:cardinality
1
Domän för egenskaperna:

Klass: Författningssamling

[top]

En samling av lagar, förordningar eller föreskrifter, dvs texter som innehåller generella, bindande rättsregler.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forfattningssamling
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En samling av lagar, förordningar eller föreskrifter, dvs texter som innehåller generella, bindande rättsregler.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Författningssamling
rdfs:subClassOf
Publikationssamling
Inom omfånget av (egenskaper som länkar till denna typ):
Författningssamling

Klass: Författningssamlingsdokument

[top]

Ett dokument som ingår i någon författningssamling.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#FSDokument
rdf:type
owl:Class
protege:abstract
true
rdfs:comment
Ett dokument som ingår i någon författningssamling.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Författningssamlingsdokument
rdfs:subClassOf
Rättsinformationsdokument
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Årsutgåva
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Löpnummer
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Sidnummer
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Bihangsnummer
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Författningssamling
owl:cardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Utkom från trycket
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Övergångsbestämmelse
owl:maxCardinality
1
Domän för egenskaperna:
Har subklasserna:
Författning, Tillkännagivande, Cirkulär, Brev
Inom omfånget av (egenskaper som länkar till denna typ):
Omtryck av, Rättning av

Klass: Förordning

[top]

En författning av typen förordning (d.v.s. antagen av regeringen).

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forordning
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En författning av typen förordning (d.v.s. antagen av regeringen).
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Förordning
rdfs:subClassOf
Författning
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Utfärdandedatum
owl:cardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Bemyndigande
owl:minCardinality
1
Domän för egenskaperna:

Klass: Förordningsmotiv

[top]

Ett förarbete till en förordning, publicerad i serien Regeringens förordningsmotiv. Anger bakgrund och hur ändamålet ska tolkas.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forordningsmotiv
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Ett förarbete till en förordning, publicerad i serien Regeringens förordningsmotiv. Anger bakgrund och hur ändamålet ska tolkas.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Förordningsmotiv
rdfs:subClassOf
Förarbete

Klass: Grundlag

[top]

En författning av typen grundlag (d.v.s. antagen av två på varandra följande riksdagar).

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Grundlag
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
rdfs:comment
En författning av typen grundlag (d.v.s. antagen av två på varandra följande riksdagar).
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Grundlag
rdfs:subClassOf
Lag
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Utfärdandedatum
owl:cardinality
2

Klass: Internationell överenskommelse

[top]

En internationell överenskommelse utgiven i serien Sveriges Internationella Överenskommelser (SÖ).

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#InternationellOverenskommelse
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En internationell överenskommelse utgiven i serien Sveriges Internationella Överenskommelser (SÖ).
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Internationell överenskommelse
rdfs:subClassOf
Rättsinformationsdokument
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Giltiga språk
owl:minCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Ratificieringsdatum
owl:cardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Årsutgåva
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Löpnummer
owl:maxCardinality
1
Domän för egenskaperna:

Klass: Kapitel

[top]

Ett kapitel i en svensk författning.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Kapitel
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Ett kapitel i en svensk författning.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Kapitel
Domän för egenskaperna:
Inom omfånget av (egenskaper som länkar till denna typ):
Råd till, Kapitel

Klass: Kommittédirektiv

[top]

Ett kommittédirektiv.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Kommittedirektiv
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Ett kommittédirektiv.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Kommittédirektiv
rdfs:subClassOf
Förarbete
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Departement
owl:cardinality
1
Domän för egenskaperna:

Klass: Konsoliderad grundförfattning

[top]

En konsolidering av en grundförfattning i någon författningssamling, i lydelse med införda ändringar, fram till en viss tidpunkt. Sammanställningen kan utgå från en tidigare konsoliderad version eller från grundförfattningen.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#KonsolideradGrundforfattning
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En konsolidering av en grundförfattning i någon författningssamling, i lydelse med införda ändringar, fram till en viss tidpunkt. Sammanställningen kan utgå från en tidigare konsoliderad version eller från grundförfattningen.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Konsoliderad grundförfattning
rdfs:subClassOf
Rättsinformationsdokument
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Konsoliderar
owl:cardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Konsolideringsunderlag
owl:minCardinality
2
Domän för egenskaperna:
Inom omfånget av (egenskaper som länkar till denna typ):
Konsolideringsunderlag

Klass: Lag

[top]

En författning av typen lag (d.v.s. antagen av riksdagen).

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Lag
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En författning av typen lag (d.v.s. antagen av riksdagen).
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Lag
rdfs:subClassOf
Författning
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Utfärdandedatum
owl:cardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Förarbete
owl:minCardinality
1
Domän för egenskaperna:
Har subklasserna:
Grundlag

Klass: Myndighetsföreskrift

[top]

En föreskrift utgiven i någon författningssamling.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Myndighetsforeskrift
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En föreskrift utgiven i någon författningssamling.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Myndighetsföreskrift
rdfs:subClassOf
Författning
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Bemyndigande
owl:minCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Beslutsdatum
owl:cardinality
1
Domän för egenskaperna:

Klass: Paragraf

[top]

En paragraf i en svensk författning.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Paragraf
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En paragraf i en svensk författning.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Paragraf
Domän för egenskaperna:
Inom omfånget av (egenskaper som länkar till denna typ):
Råd till, Paragraf

Klass: Proposition

[top]

En proposition till riksdagen, vanligtvis gällande en lagändring.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Proposition
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En proposition till riksdagen, vanligtvis gällande en lagändring.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Proposition
rdfs:subClassOf
Förarbete
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Utgår från
owl:allValuesFrom
Utredningsbetänkande
Domän för egenskaperna:

Klass: Publikationssamling

[top]

Någon slags samling (förteckning, serie) över rättsinformationspublikationer.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Publikationssamling
rdf:type
owl:Class
protege:abstract
true
rdfs:comment
Någon slags samling (förteckning, serie) över rättsinformationspublikationer.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Publikationssamling
rdfs:subClassOf
http://purl.org/ontology/bibo/Collection
Har subklasserna:
Allmänna råd-serie, Utredningsserie, Författningssamling, Rättsfallspublikation

Klass: Rättelseblad

[top]

Ett rättelse av en författning utgiven i någon författningssamling.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattelseblad
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Ett rättelse av en författning utgiven i någon författningssamling.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Rättelseblad
rdfs:subClassOf
Rättsinformationsdokument
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Rättning av
owl:cardinality
1
Domän för egenskaperna:

Klass: Rättsfallsnotis

[top]

En sammanfattning i notisform av ett domslut (ofta inklusive tidigare domslut i instanskedjan).

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallsnotis
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En sammanfattning i notisform av ett domslut (ofta inklusive tidigare domslut i instanskedjan).
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Rättsfallsnotis
rdfs:subClassOf
Rättsfallsrapport
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Notisserie
owl:maxCardinality
1
Domän för egenskaperna:

Klass: Rättsfallspublikation

[top]

En ramling av rättsfallsreferat, vanligen knuten till en viss domsol eller en viss typ av domstolar.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallspublikation
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En ramling av rättsfallsreferat, vanligen knuten till en viss domsol eller en viss typ av domstolar.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Rättsfallspublikation
rdfs:subClassOf
Publikationssamling
Inom omfånget av (egenskaper som länkar till denna typ):
Rättsfallspublikation

Klass: Rättsfallsrapport

[top]

Rapporteringar/sammanfattningar av rättsfall.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallsrapport
rdf:type
owl:Class
protege:abstract
true
rdfs:comment
Rapporteringar/sammanfattningar av rättsfall.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Rättsfallsrapport
rdfs:subClassOf
Rättsinformationsdokument
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Rättsfallspublikation
owl:cardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Årsutgåva
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Löpnummer
owl:maxCardinality
1
Domän för egenskaperna:
Har subklasserna:
Rättsfallsreferat, Rättsfallsnotis

Klass: Rättsfallsreferat

[top]

Ett referat av ett eller flera domslut inklusive tidigare domslut i instanskedjan.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallsreferat
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Ett referat av ett eller flera domslut inklusive tidigare domslut i instanskedjan.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Rättsfallsreferat
rdfs:subClassOf
Rättsfallsrapport
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Referat av domstolsavgörande
owl:minCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Referatserie
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Sidnummer
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Referatrubrik
owl:minCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation
owl:maxCardinality
1
rdfs:comment
En hänvisning av den typ som förekommer i källförteckningar/bibliografier, exv "NJA 2009 s. 695".
Domän för egenskaperna:

Klass: Rättsinformationsdokument

[top]

Post eller dokument i det svenska offentliga rättsinformationssystemet.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsinformationsdokument
rdf:type
owl:Class
protege:abstract
true
rdfs:comment
Post eller dokument i det svenska offentliga rättsinformationssystemet.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Rättsinformationsdokument
rdfs:label
rdfs:subClassOf
http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
http://purl.org/dc/terms/title
owl:allValuesFrom
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
owl:minCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
http://purl.org/dc/terms/issued
owl:allValuesFrom
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
owl:cardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
http://purl.org/dc/terms/publisher
owl:allValuesFrom
http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
http://purl.org/dc/terms/identifier
owl:someValuesFrom
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Domän för egenskaperna:
Har subklasserna:
Författningssamlingsdokument, Konsoliderad grundförfattning, Allmänna råd, Rättelseblad, Förarbete, Skrivelse, Vägledande avgörande, Rättsfallsrapport, Internationell överenskommelse

Klass: Skrivelse

[top]

En skrivelse från regeringen eller riksdagen, med information om t.ex. ett beslut.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Skrivelse
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En skrivelse från regeringen eller riksdagen, med information om t.ex. ett beslut.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Skrivelse
rdfs:subClassOf
Rättsinformationsdokument
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Årsutgåva
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Löpnummer
owl:maxCardinality
1
Domän för egenskaperna:

Klass: Tillkännagivande

[top]

Tillkännagivanden används när det finns behov av att upplysa en större krets om faktiska förhållanden.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Tillkannagivande
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Tillkännagivanden används när det finns behov av att upplysa en större krets om faktiska förhållanden.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Tillkännagivande
rdfs:subClassOf
Författningssamlingsdokument
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Beslutsdatum
owl:cardinality
1
Domän för egenskaperna:

Klass: Utredningsbetänkande

[top]

Ett utredningsbetänkande, vanligen utgivet i Departementsserien (Ds) eller i serien Statens offentliga utredningar (SOU).

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Utredningsbetankande
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Ett utredningsbetänkande, vanligen utgivet i Departementsserien (Ds) eller i serien Statens offentliga utredningar (SOU).
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Utredningsbetänkande
rdfs:subClassOf
Förarbete
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Utgår från
owl:allValuesFrom
Kommittédirektiv
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Utredningsserie
owl:cardinality
1
Domän för egenskaperna:

Klass: Utredningsserie

[top]

En serie av de rapporter som tillsatta utredningar har skrivit, som en del av lagstiftningsarbetet.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Utredningsserie
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
En serie av de rapporter som tillsatta utredningar har skrivit, som en del av lagstiftningsarbetet.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Utredningsserie
rdfs:subClassOf
Publikationssamling
Inom omfånget av (egenskaper som länkar till denna typ):
Utredningsserie

Klass: Vägledande avgörande

[top]

Avgöranden från högre domstolar och vissa myndigheter där avgörandet är gjort i sista instans.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#VagledandeAvgorande
rdf:type
owl:Class
protege:abstract
true
rdfs:comment
Avgöranden från högre domstolar och vissa myndigheter där avgörandet är gjort i sista instans.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Vägledande avgörande
rdfs:subClassOf
Rättsinformationsdokument
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Avgörandedatum
owl:cardinality
1
Domän för egenskaperna:
Har subklasserna:
Vägledande myndighetsavgörande, Vägledande domstolsavgörande

Klass: Vägledande domstolsavgörande

[top]

Uppgifter om vägledande avgöranden från domstolar (de allmänna, förvaltningsdomstolarna, eller någon av specialdomstolarna). Observera att detta inte är samma sak som ett rättsfallsreferat.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#VagledandeDomstolsavgorande
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Uppgifter om vägledande avgöranden från domstolar (de allmänna, förvaltningsdomstolarna, eller någon av specialdomstolarna). Observera att detta inte är samma sak som ett rättsfallsreferat.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Vägledande domstolsavgörande
rdfs:subClassOf
Vägledande avgörande
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Målnummer
owl:cardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Domsnummer
owl:maxCardinality
1
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Domstolsavdelning
owl:maxCardinality
1
Domän för egenskaperna:
Inom omfånget av (egenskaper som länkar till denna typ):
Rättsfallshänvisning, Referat av domstolsavgörande

Klass: Vägledande myndighetsavgörande

[top]

Ett dokument som uttrycker ett vägledande avgörande i förvaltningsärenden från central statlig myndighet.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#VagledandeMyndighetsavgorande
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Ett dokument som uttrycker ett vägledande avgörande i förvaltningsärenden från central statlig myndighet.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Vägledande myndighetsavgörande
rdfs:subClassOf
Vägledande avgörande
rdfs:subClassOf
rdf:type
owl:Restriction
owl:onProperty
Diarienummer
owl:cardinality
1
Domän för egenskaperna:
Inom omfånget av (egenskaper som länkar till denna typ):
Avgörandehänvisning

Egenskaper

[top]

Egenskap: Allmänna råd-serie

[top]

Den serie med allmänna råd som detta dokument ingår i.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#allmannaRadSerie
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:comment
Den serie med allmänna råd som detta dokument ingår i.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Allmänna råd-serie
rdfs:range
Allmänna råd-serie
rdfs:subPropertyOf
Publikationssamling

Egenskap: Allmänna råd-text

[top]

Ett textavsnitt med allmänna råd som ingår i dokumentet

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#allmannaRadText
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Ett textavsnitt med allmänna råd som ingår i dokumentet
rdfs:domain
owl:unionOf
1.
Allmänna råd,
2.
Myndighetsföreskrift
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Allmänna råd-text
rdfs:range
Allmänna råd-text
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/hasPart

Egenskap: Ändrar

[top]

Referens till något som ändras, t.ex. en förordning eller en del därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#andrar
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Ändras av
rdfs:comment
Referens till något som ändras, t.ex. en förordning eller en del därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).
rdfs:domain
Författningssamlingsdokument
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Ändrar
Har subegenskaperna:
Ersätter, Införs i, Upphäver

Egenskap: Anger grundförfattning

[top]

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#angerGrundforfattning
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:domain
Författningsreferens
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Anger grundförfattning
rdfs:range
Författning

Egenskap: Anger kapitelnummer

[top]

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#angerKapitelnummer
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:domain
Författningsreferens
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Anger kapitelnummer
rdfs:range
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
rdfs:seeAlso
Kapitelnummer

Egenskap: Anger paragrafnummer

[top]

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#angerParagrafnummer
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:domain
Författningsreferens
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Anger paragrafnummer
rdfs:range
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
rdfs:seeAlso
Paragrafnummer

Egenskap: Årsutgåva

[top]

En viss årsutgåva av någon publikation. Exempelvis "2005".

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:comment
En viss årsutgåva av någon publikation. Exempelvis "2005".
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Årsutgåva
rdfs:range
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Egenskap: Avgörandedatum

[top]

Det datum ett beslut eller domslut avkunnades.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#avgorandedatum
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:comment
Det datum ett beslut eller domslut avkunnades.
rdfs:domain
Vägledande avgörande
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Avgörandedatum
rdfs:range
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date

Egenskap: Avgörandehänvisning

[top]

Hänvisning i aktuellt avgörande till något myndighetsavgörande som har beaktats.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#avgorandehanvisning
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Hänvisning i aktuellt avgörande till något myndighetsavgörande som har beaktats.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Avgörandehänvisning
rdfs:range
Vägledande myndighetsavgörande
rdfs:subPropertyOf
Praxishänvisning

Egenskap: Avkrävt avrapporteringsdatum

[top]

Det datum en kommitté ska del- eller slutredovisa sitt uppdrag, enligt kommittédirektivet.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#avkravtAvrapporteringsdatum
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Det datum en kommitté ska del- eller slutredovisa sitt uppdrag, enligt kommittédirektivet.
rdfs:domain
Kommittédirektiv
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Avkrävt avrapporteringsdatum
rdfs:range
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date

Egenskap: Bemyndigande

[top]

Referens till en bemyndigande rättsgrund som rättsregeldokumentet grundar sig på.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bemyndigande
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Bemyndigar
rdfs:comment
Referens till en bemyndigande rättsgrund som rättsregeldokumentet grundar sig på.
rdfs:domain
Författningssamlingsdokument
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Bemyndigande

Egenskap: Beslutad av

[top]

Referens till officiell beslutstagare.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#beslutadAv
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Referens till officiell beslutstagare.
rdfs:domain
owl:unionOf
1.
Författning,
2.
Vägledande avgörande
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Beslutad av
rdfs:range
http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent

Egenskap: Beslutande

[top]

Referens till beslutande (signent/undertecknare) av dokumentet.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#beslutande
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Referens till beslutande (signent/undertecknare) av dokumentet.
rdfs:domain
Författningssamlingsdokument
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Beslutande
rdfs:range
http://xmlns.com/foaf/0.1/Person

Egenskap: Beslutsdatum

[top]

Datum då innehållet i dokumentet beslutades.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#beslutsdatum
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
owl:equivalentProperty
Utfärdandedatum
rdfs:comment
Datum då innehållet i dokumentet beslutades.
rdfs:domain
owl:unionOf
1.
Tillkännagivande,
2.
Cirkulär,
3.
Myndighetsföreskrift,
4.
Förarbete,
5.
Allmänna råd
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Beslutsdatum
rdfs:range
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date

Egenskap: Bihangsnummer

[top]

Nummer på det bihang som dokumentet återfinns i. Exempelvis "40".

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bihangsnummer
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:comment
Nummer på det bihang som dokumentet återfinns i. Exempelvis "40".
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Bihangsnummer

Egenskap: Bilaga

[top]

En generell bilaga till ett rättsinformationsdokument.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilaga
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
Bilaga till
rdfs:comment
En generell bilaga till ett rättsinformationsdokument.
rdfs:domain
Rättsinformationsdokument
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Bilaga
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/hasPart

Egenskap: Bilaga till

[top]

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilagaTill
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
Bilaga
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Bilaga till
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/isPartOf

Egenskap: CELEX-nummer

[top]

Indentifierare för ett dokument som ingår i EUR-LEX, den europeiska rättsinformationsdatabasen.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#celexNummer
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Indentifierare för ett dokument som ingår i EUR-LEX, den europeiska rättsinformationsdatabasen.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
CELEX-nummer

Egenskap: Departement

[top]

Anger ansvarigt departement.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#departement
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Anger ansvarigt departement.
rdfs:domain
owl:unionOf
1.
Lag,
2.
Förordning,
3.
Utredningsbetänkande,
4.
Kommittédirektiv,
5.
Proposition,
6.
Skrivelse
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Departement
rdfs:range
http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization

Egenskap: Diarienummer

[top]

Diarienummer för ett ärende.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#diarienummer
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:comment
Diarienummer för ett ärende.
rdfs:domain
Vägledande myndighetsavgörande
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Diarienummer

Egenskap: Domsnummer

[top]

Det domsnummer som domstolen tilldelat målet vid anhängiggörandet.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#domsnummer
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Det domsnummer som domstolen tilldelat målet vid anhängiggörandet.
rdfs:domain
Vägledande domstolsavgörande
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Domsnummer

Egenskap: Domstolsavdelning

[top]

Domstolsavdelning som den är angiven i det ursprungliga domslutet.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#domstolsavdelning
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Domstolsavdelning som den är angiven i det ursprungliga domslutet.
rdfs:domain
Vägledande domstolsavgörande
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Domstolsavdelning

Egenskap: Ersätter

[top]

Anger något som ersätts av denna resurs, t.ex. en förordning eller en del därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ersatter
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:equivalentProperty
http://purl.org/dc/terms/replaces
owl:inverseOf
rdfs:label
Ersätts av
rdfs:comment
Anger något som ersätts av denna resurs, t.ex. en förordning eller en del därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Ersätter
rdfs:subPropertyOf
Ändrar

Egenskap: Förarbete

[top]

Relaterat förarbete till en författning.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#forarbete
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Förarbete till
rdfs:comment
Relaterat förarbete till en författning.
rdfs:domain
Författningssamlingsdokument
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Förarbete
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/references

Egenskap: Föredragande

[top]

Referens till dokumentets föredragande (kontrasignent).

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#foredragande
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Referens till dokumentets föredragande (kontrasignent).
rdfs:domain
Författningssamlingsdokument
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Föredragande
rdfs:range
http://xmlns.com/foaf/0.1/Person

Egenskap: Föreslår ändring av

[top]

Den författning som aktuellt dokument föreslår ändring av.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#foreslarAndringAv
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Föreslås att ändras av
rdfs:comment
Den författning som aktuellt dokument föreslår ändring av.
rdfs:domain
Förarbete
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Föreslår ändring av
rdfs:range
Författning
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/references

Egenskap: Föreslår utredning av ändring i

[top]

Den författning som aktuellt dokument föreslår utredning av ändring i.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#foreslarUtredningAvAndringI
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Föreslås att ändringsutredas av
rdfs:comment
Den författning som aktuellt dokument föreslår utredning av ändring i.
rdfs:domain
Kommittédirektiv
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Föreslår utredning av ändring i
rdfs:range
Författning
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/references

Egenskap: Författningssamling

[top]

Författningssamlingen som dokumentet publiceras i.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#forfattningssamling
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:comment
Författningssamlingen som dokumentet publiceras i.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Författningssamling
rdfs:range
Författningssamling
rdfs:subPropertyOf
Publikationssamling

Egenskap: Genomför direktiv

[top]

Referens till EU-direktiv som helt eller delvis genomförs med denna författning.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#genomforDirektiv
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Genomförs av
rdfs:comment
Referens till EU-direktiv som helt eller delvis genomförs med denna författning.
rdfs:domain
Författning
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Genomför direktiv

Egenskap: Giltiga språk

[top]

De språk som de giltiga texterna i en konvention är skrivna på.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#giltigaSprak
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
De språk som de giltiga texterna i en konvention är skrivna på.
rdfs:domain
Internationell överenskommelse
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Giltiga språk
rdfs:label

Egenskap: Ikraftträdandeanvisning

[top]

Referens till anvisning som anger hur författningen träder ikraft.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ikrafttradandeanvisning
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Referens till anvisning som anger hur författningen träder ikraft.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Ikraftträdandeanvisning
rdfs:subPropertyOf
Ikraftträdanderegel

Egenskap: Ikraftträdandedatum

[top]

Datum då författningen träder ikraft.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ikrafttradandedatum
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Datum då författningen träder ikraft.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Ikraftträdandedatum
rdfs:range
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
rdfs:subPropertyOf
Ikraftträdanderegel

Egenskap: Ikraftträdandelagrum

[top]

Hänvisning till lagrum (promulgationslag) som anger när och hur författningen träder ikraft.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ikrafttradandelagrum
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Bestämmer ikraftträdande för
rdfs:comment
Hänvisning till lagrum (promulgationslag) som anger när och hur författningen träder ikraft.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Ikraftträdandelagrum
rdfs:subPropertyOf
Ikraftträdanderegel

Egenskap: Ikraftträdanderegel

[top]

En bestämmelse som anger om, när och hur författningen träder ikraft.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ikrafttradanderegel
rdf:type
rdf:Property
protege:abstract
true
rdfs:comment
En bestämmelse som anger om, när och hur författningen träder ikraft.
rdfs:domain
Författningssamlingsdokument
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Ikraftträdanderegel
Har subegenskaperna:
Ikraftträdandedatum, Ikraftträdandeanvisning, Ikraftträdandetext, Ikraftträdandelagrum

Egenskap: Ikraftträdandetext

[top]

Anvisning som anger hur författningen träder ikraft - exempelvis "Träder ikraft den dagen regeringen bestämmer.".

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ikrafttradandetext
rdf:type
rdf:Property
rdfs:comment
Anvisning som anger hur författningen träder ikraft - exempelvis "Träder ikraft den dagen regeringen bestämmer.".
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Ikraftträdandetext
rdfs:range
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
rdfs:subPropertyOf
Ikraftträdanderegel

Egenskap: Införs i

[top]

Anger att innehållet som denna resurs representerar införs i t.ex. en förordning.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#inforsI
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Anger att innehållet som denna resurs representerar införs i t.ex. en förordning.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Införs i
rdfs:subPropertyOf
Ändrar

Egenskap: Kapitel

[top]

Angivelse av i författningen ingående kapitel.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#kapitel
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Kapitel i
rdfs:comment
Angivelse av i författningen ingående kapitel.
rdfs:domain
owl:unionOf
1.
Författningssamlingsdokument,
2.
Konsoliderad grundförfattning
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Kapitel
rdfs:range
Kapitel
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/hasPart

Egenskap: Kapitelnummer

[top]

Det symboliska numret för ett kapitel i en svensk lag.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#kapitelnummer
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Det symboliska numret för ett kapitel i en svensk lag.
rdfs:domain
Kapitel
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Kapitelnummer
rdfs:range
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Egenskap: Kompletterar förordning

[top]

Referens till EU-förordning som denna författning kompletterar.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#kompletterarForordning
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Kompletteras av
rdfs:comment
Referens till EU-förordning som denna författning kompletterar.
rdfs:domain
Författning
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Kompletterar förordning

Egenskap: Konsoliderar

[top]

Information om vilket ursprungsdokument som konsolideras.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#konsoliderar
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Konsoliderad av
rdfs:comment
Information om vilket ursprungsdokument som konsolideras.
rdfs:domain
Konsoliderad grundförfattning
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Konsoliderar
rdfs:range
Författning
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/isVersionOf

Egenskap: Konsolideringsunderlag

[top]

Information om vilka dokument, inklusive ursprungsdokumentet, som ingått i konsolideringsunderlaget. Kan t.ex. utgå från en tidigare konsoliderad version. Samling med referenser till dokument.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#konsolideringsunderlag
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Konsolideringsunderlag för
rdfs:comment
Information om vilka dokument, inklusive ursprungsdokumentet, som ingått i konsolideringsunderlaget. Kan t.ex. utgå från en tidigare konsoliderad version. Samling med referenser till dokument.
rdfs:domain
Konsoliderad grundförfattning
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Konsolideringsunderlag
rdfs:range
owl:unionOf
1.
Författning,
2.
Konsoliderad grundförfattning

Egenskap: Lagrum

[top]

Hänvisning till något lagrum i SFS eller annan författningssamling som detta avgörande stödjer sig på.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lagrum
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Är lagrum för
rdfs:comment
Hänvisning till något lagrum i SFS eller annan författningssamling som detta avgörande stödjer sig på.
rdfs:domain
Vägledande avgörande
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Lagrum

Egenskap: Löpnummer

[top]

Löpnummer i någon publikation (exempelvis "57").

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:comment
Löpnummer i någon publikation (exempelvis "57").
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Löpnummer
rdfs:range
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Egenskap: Målnummer

[top]

Det målnummer som domstolen tilldelat målet vid anhängiggörandet.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#malnummer
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Det målnummer som domstolen tilldelat målet vid anhängiggörandet.
rdfs:domain
Vägledande domstolsavgörande
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Målnummer

Egenskap: Notisserie

[top]

Anger vilken notisserie som notisen eventuellt tillhör.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#notisserie
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Anger vilken notisserie som notisen eventuellt tillhör.
rdfs:domain
Rättsfallsnotis
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Notisserie
rdfs:range
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Egenskap: Omtryck av

[top]

Referens till vad omtrycket avser, t.ex. en förordning.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#omtryckAv
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Har omtryck
rdfs:comment
Referens till vad omtrycket avser, t.ex. en förordning.
rdfs:domain
Författningssamlingsdokument
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Omtryck av
rdfs:range
Författningssamlingsdokument
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/isVersionOf

Egenskap: Övergångsbestämmelse

[top]

Information om övergångsbestämmelser.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#overgangsbestammelse
rdf:type
rdf:Property
protege:abstract
true
rdfs:comment
Information om övergångsbestämmelser.
rdfs:domain
Författningssamlingsdokument
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Övergångsbestämmelse
Har subegenskaperna:
Övergångsbestämmelsehänvisning, Övergångsbestämmelsetext

Egenskap: Övergångsbestämmelsehänvisning

[top]

Referens till något som beskriver övergångsbestämmelser.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#overgangsbestammelsehanvisning
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Referens till något som beskriver övergångsbestämmelser.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Övergångsbestämmelsehänvisning
rdfs:subPropertyOf
Övergångsbestämmelse

Egenskap: Övergångsbestämmelsetext

[top]

Text som beskriver övergångsbestämmelser.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#overgangsbestammelsetext
rdf:type
rdf:Property
rdfs:comment
Text som beskriver övergångsbestämmelser.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Övergångsbestämmelsetext
rdfs:subPropertyOf
Övergångsbestämmelse

Egenskap: Paragraf

[top]

Angivelse av i författningen ingående paragraf.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#paragraf
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Paragraf i
rdfs:comment
Angivelse av i författningen ingående paragraf.
rdfs:domain
owl:unionOf
1.
Författningssamlingsdokument,
2.
Konsoliderad grundförfattning,
3.
Kapitel
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Paragraf
rdfs:range
Paragraf
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/hasPart

Egenskap: Paragrafnummer

[top]

Det symboliska numret för en paragraf i en svensk lag.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#paragrafnummer
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Det symboliska numret för en paragraf i en svensk lag.
rdfs:domain
Paragraf
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Paragrafnummer
rdfs:range
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Egenskap: Praxishänvisning

[top]

Hänvisning till praxis på ett område, uttryckt genom något beslut.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#praxishanvisning
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Hänvisning till praxis på ett område, uttryckt genom något beslut.
rdfs:domain
Vägledande avgörande
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Praxishänvisning
Har subegenskaperna:
Rättsfallshänvisning, Avgörandehänvisning

Egenskap: Publikationssamling

[top]

Anger medlemsskap i någon form av (rättsinformationsspecifik) publikationssamling, såsom en författningssamling eller utredningsserie.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#publikationssamling
rdf:type
owl:ObjectProperty
protege:abstract
true
rdfs:comment
Anger medlemsskap i någon form av (rättsinformationsspecifik) publikationssamling, såsom en författningssamling eller utredningsserie.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Publikationssamling
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/isPartOf
Har subegenskaperna:
Författningssamling, Allmänna råd-serie, Utredningsserie, Rättsfallspublikation

Egenskap: Råd till

[top]

Den författning eller paragraf i författning som detta råd berör.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#radTill
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Den författning eller paragraf i författning som detta råd berör.
rdfs:domain
owl:unionOf
1.
Allmänna råd-text,
2.
Allmänna råd
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Råd till
rdfs:range
owl:unionOf
1.
Författning,
2.
Kapitel,
3.
Paragraf
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/references

Egenskap: Ratificieringsdatum

[top]

Datum då Sveriges rike ratificerade den internationella överenskommelsen.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ratificeringsdatum
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:comment
Datum då Sveriges rike ratificerade den internationella överenskommelsen.
rdfs:domain
Internationell överenskommelse
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Ratificieringsdatum
rdfs:range
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date

Egenskap: Rättelsebeskrivning

[top]

En beskrivning av innehållet i ett rättelseblad.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattelsebeskrivning
rdf:type
rdf:Property
rdfs:comment
En beskrivning av innehållet i ett rättelseblad.
rdfs:domain
Rättelseblad
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Rättelsebeskrivning
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/description

Egenskap: Rättning av

[top]

Rättning av den författning som ett rättelseblad hänför sig till.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattningAv
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Rättas av
rdfs:comment
Rättning av den författning som ett rättelseblad hänför sig till.
rdfs:domain
Rättelseblad
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Rättning av
rdfs:range
Författningssamlingsdokument

Egenskap: Rättsfallshänvisning

[top]

Hänvisning i aktuellt avgörande till något rättsfall som har beaktats.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattsfallshanvisning
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Hänvisning i aktuellt avgörande till något rättsfall som har beaktats.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Rättsfallshänvisning
rdfs:range
Vägledande domstolsavgörande
rdfs:subPropertyOf
Praxishänvisning

Egenskap: Rättsfallspublikation

[top]

Den publikation som rättsfallet publiceras i.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattsfallspublikation
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:comment
Den publikation som rättsfallet publiceras i.
rdfs:domain
Rättsfallsrapport
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Rättsfallspublikation
rdfs:range
Rättsfallspublikation
rdfs:subPropertyOf
Publikationssamling

Egenskap: Referat av domstolsavgörande

[top]

Ett domstolsavgörande som detta är ett referat av.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatAvDomstolsavgorande
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Ett domstolsavgörande som detta är ett referat av.
rdfs:domain
Rättsfallsrapport
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Referat av domstolsavgörande
rdfs:range
Vägledande domstolsavgörande

Egenskap: Referatrubrik

[top]

Beskrivande rubrik för ett rättsfallsreferat.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatrubrik
rdf:type
rdf:Property
rdfs:comment
Beskrivande rubrik för ett rättsfallsreferat.
rdfs:domain
Rättsfallsreferat
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Referatrubrik
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/title

Egenskap: Referatserie

[top]

Anger vilken referatserie som referatet eventuellt tillhör.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatserie
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:comment
Anger vilken referatserie som referatet eventuellt tillhör.
rdfs:domain
Rättsfallsreferat
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Referatserie
rdfs:range
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Egenskap: Sidnummer

[top]

Det inledande sidnumret för dokumentet i någon publikation. Exempelvis "523".

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#sidnummer
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
owl:equivalentProperty
http://purl.org/ontology/bibo/pageStart
rdfs:comment
Det inledande sidnumret för dokumentet i någon publikation. Exempelvis "523".
rdfs:domain
owl:unionOf
1.
Författningssamlingsdokument,
2.
Rättsfallsreferat
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Sidnummer
rdfs:range
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Egenskap: Tillägg till

[top]

Den kommitté som tilläget riktar sig till.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#tillaggTill
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Den kommitté som tilläget riktar sig till.
rdfs:domain
Kommittédirektiv
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Tillägg till
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/references

Egenskap: Upphäver

[top]

Referens till något som upphävs, t.ex. en förordning eller en del därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#upphaver
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Upphävd av
rdfs:comment
Referens till något som upphävs, t.ex. en förordning eller en del därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Upphäver
rdfs:subPropertyOf
Ändrar

Egenskap: Utfärdandedatum

[top]

Datum då författningen utfärdades. Motsvarar beslutsdatum.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#utfardandedatum
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:comment
Datum då författningen utfärdades. Motsvarar beslutsdatum.
rdfs:domain
owl:unionOf
1.
Lag,
2.
Förordning,
3.
Brev
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Utfärdandedatum
rdfs:range
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date

Egenskap: Utgår från

[top]

Utgår från ett förarbete tidigare i lagstiftningskedjan.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#utgarFran
rdf:type
owl:ObjectProperty
owl:inverseOf
rdfs:label
Är utgångspunkt för
rdfs:comment
Utgår från ett förarbete tidigare i lagstiftningskedjan.
rdfs:domain
Förarbete
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Utgår från
rdfs:range
Förarbete
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/references

Egenskap: Utkom från trycket

[top]

Datum då dokumentet utkom från trycket.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#utkomFranTryck
rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:comment
Datum då dokumentet utkom från trycket.
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Utkom från trycket
rdfs:range
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
rdfs:subPropertyOf
http://purl.org/dc/terms/issued

Egenskap: Utredningsserie

[top]

Serie där utredningen publiceras. T.ex. Ds, SOU.

URI
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#utrSerie
rdf:type
owl:ObjectProperty
rdf:type
owl:FunctionalProperty
rdfs:comment
Serie där utredningen publiceras. T.ex. Ds, SOU.
rdfs:domain
Utredningsbetänkande
rdfs:isDefinedBy
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdfs:label
Utredningsserie
rdfs:range
Utredningsserie
rdfs:subPropertyOf
Publikationssamling

Referens

[top]
TermTypDefinition
Allmänna rådowl:ClassEtt dokument med allmänna, icke-bindande, råd om tillämpningen av bindande regler i föreskrift, förordning eller lag.
Allmänna råd-serieowl:ClassEn serie med allmänna råd, utgiven av någon myndighet
Allmänna råd-textowl:ClassEtt större eller mindre sammanhållet textavsnitt som innehåller ett eller flera allmänna råd.
Cirkulärowl:ClassDokument för att upplysa en bestämd krets (företrädesvis myndigheter) om innehållet i vissa normer eller att informera addressaterna om förhållanden av intresse.
Förarbeteowl:ClassFörarbeten är ett samlingsnamn för till exempel utredningar, propositioner och betänkanden som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag.
Författningowl:ClassEn text som innehåller generella, bindande rättsregler (såsom lag, förordning eller föreskrift) utgiven i någon författningssamling.
Författningsreferensowl:ClassEn referens till en del av en författning. Referensen är inprecis i det att den som skapar referensen kan avse ett annat paragrafinnehåll än det som existerar i grundförfattningen (t.ex. den version som senare påförts i en ändringsförfattning).
Författningssamlingowl:ClassEn samling av lagar, förordningar eller föreskrifter, dvs texter som innehåller generella, bindande rättsregler.
Författningssamlingsdokumentowl:ClassEtt dokument som ingår i någon författningssamling.
Förordningowl:ClassEn författning av typen förordning (d.v.s. antagen av regeringen).
Förordningsmotivowl:ClassEtt förarbete till en förordning, publicerad i serien Regeringens förordningsmotiv. Anger bakgrund och hur ändamålet ska tolkas.
Grundlagowl:ClassEn författning av typen grundlag (d.v.s. antagen av två på varandra följande riksdagar).
Internationell överenskommelseowl:ClassEn internationell överenskommelse utgiven i serien Sveriges Internationella Överenskommelser (SÖ).
Kapitelowl:ClassEtt kapitel i en svensk författning.
Kommittédirektivowl:ClassEtt kommittédirektiv.
Konsoliderad grundförfattningowl:ClassEn konsolidering av en grundförfattning i någon författningssamling, i lydelse med införda ändringar, fram till en viss tidpunkt. Sammanställningen kan utgå från en tidigare konsoliderad version eller från grundförfattningen.
Lagowl:ClassEn författning av typen lag (d.v.s. antagen av riksdagen).
Myndighetsföreskriftowl:ClassEn föreskrift utgiven i någon författningssamling.
Paragrafowl:ClassEn paragraf i en svensk författning.
Propositionowl:ClassEn proposition till riksdagen, vanligtvis gällande en lagändring.
Publikationssamlingowl:ClassNågon slags samling (förteckning, serie) över rättsinformationspublikationer.
Rättelsebladowl:ClassEtt rättelse av en författning utgiven i någon författningssamling.
Rättsfallsnotisowl:ClassEn sammanfattning i notisform av ett domslut (ofta inklusive tidigare domslut i instanskedjan).
Rättsfallspublikationowl:ClassEn ramling av rättsfallsreferat, vanligen knuten till en viss domsol eller en viss typ av domstolar.
Rättsfallsrapportowl:ClassRapporteringar/sammanfattningar av rättsfall.
Rättsfallsreferatowl:ClassEtt referat av ett eller flera domslut inklusive tidigare domslut i instanskedjan.
Rättsinformationsdokumentowl:ClassPost eller dokument i det svenska offentliga rättsinformationssystemet.
Skrivelseowl:ClassEn skrivelse från regeringen eller riksdagen, med information om t.ex. ett beslut.
Tillkännagivandeowl:ClassTillkännagivanden används när det finns behov av att upplysa en större krets om faktiska förhållanden.
Utredningsbetänkandeowl:ClassEtt utredningsbetänkande, vanligen utgivet i Departementsserien (Ds) eller i serien Statens offentliga utredningar (SOU).
Utredningsserieowl:ClassEn serie av de rapporter som tillsatta utredningar har skrivit, som en del av lagstiftningsarbetet.
Vägledande avgörandeowl:ClassAvgöranden från högre domstolar och vissa myndigheter där avgörandet är gjort i sista instans.
Vägledande domstolsavgörandeowl:ClassUppgifter om vägledande avgöranden från domstolar (de allmänna, förvaltningsdomstolarna, eller någon av specialdomstolarna). Observera att detta inte är samma sak som ett rättsfallsreferat.
Vägledande myndighetsavgörandeowl:ClassEtt dokument som uttrycker ett vägledande avgörande i förvaltningsärenden från central statlig myndighet.
Anger kapitelnummerowl:DatatypeProperty, owl:FunctionalProperty
Anger paragrafnummerowl:DatatypeProperty
Årsutgåvaowl:DatatypeProperty, owl:FunctionalPropertyEn viss årsutgåva av någon publikation. Exempelvis "2005".
Avgörandedatumowl:DatatypeProperty, owl:FunctionalPropertyDet datum ett beslut eller domslut avkunnades.
Avkrävt avrapporteringsdatumowl:DatatypePropertyDet datum en kommitté ska del- eller slutredovisa sitt uppdrag, enligt kommittédirektivet.
Beslutsdatumowl:DatatypeProperty, owl:FunctionalPropertyDatum då innehållet i dokumentet beslutades.
Bihangsnummerowl:DatatypeProperty, owl:FunctionalPropertyNummer på det bihang som dokumentet återfinns i. Exempelvis "40".
CELEX-nummerowl:DatatypePropertyIndentifierare för ett dokument som ingår i EUR-LEX, den europeiska rättsinformationsdatabasen.
Diarienummerowl:DatatypeProperty, owl:FunctionalPropertyDiarienummer för ett ärende.
Domsnummerowl:DatatypePropertyDet domsnummer som domstolen tilldelat målet vid anhängiggörandet.
Domstolsavdelningowl:DatatypePropertyDomstolsavdelning som den är angiven i det ursprungliga domslutet.
Giltiga språkowl:DatatypePropertyDe språk som de giltiga texterna i en konvention är skrivna på.
Ikraftträdandedatumowl:DatatypePropertyDatum då författningen träder ikraft.
Kapitelnummerowl:DatatypePropertyDet symboliska numret för ett kapitel i en svensk lag.
Löpnummerowl:DatatypeProperty, owl:FunctionalPropertyLöpnummer i någon publikation (exempelvis "57").
Målnummerowl:DatatypePropertyDet målnummer som domstolen tilldelat målet vid anhängiggörandet.
Notisserieowl:DatatypePropertyAnger vilken notisserie som notisen eventuellt tillhör.
Paragrafnummerowl:DatatypePropertyDet symboliska numret för en paragraf i en svensk lag.
Ratificieringsdatumowl:DatatypeProperty, owl:FunctionalPropertyDatum då Sveriges rike ratificerade den internationella överenskommelsen.
Referatserieowl:DatatypeProperty, owl:FunctionalPropertyAnger vilken referatserie som referatet eventuellt tillhör.
Sidnummerowl:DatatypeProperty, owl:FunctionalPropertyDet inledande sidnumret för dokumentet i någon publikation. Exempelvis "523".
Utfärdandedatumowl:DatatypeProperty, owl:FunctionalPropertyDatum då författningen utfärdades. Motsvarar beslutsdatum.
Utkom från trycketowl:DatatypeProperty, owl:FunctionalPropertyDatum då dokumentet utkom från trycket.
Brevowl:DeprecatedClass
Allmänna råd-serieowl:ObjectProperty, owl:FunctionalPropertyDen serie med allmänna råd som detta dokument ingår i.
Allmänna råd-textowl:ObjectPropertyEtt textavsnitt med allmänna råd som ingår i dokumentet
Ändrarowl:ObjectPropertyReferens till något som ändras, t.ex. en förordning eller en del därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).
Anger grundförfattningowl:ObjectProperty, owl:FunctionalProperty
Avgörandehänvisningowl:ObjectPropertyHänvisning i aktuellt avgörande till något myndighetsavgörande som har beaktats.
Bemyndigandeowl:ObjectPropertyReferens till en bemyndigande rättsgrund som rättsregeldokumentet grundar sig på.
Beslutad avowl:ObjectPropertyReferens till officiell beslutstagare.
Beslutandeowl:ObjectPropertyReferens till beslutande (signent/undertecknare) av dokumentet.
Bilagaowl:ObjectPropertyEn generell bilaga till ett rättsinformationsdokument.
Bilaga tillowl:ObjectProperty
Departementowl:ObjectPropertyAnger ansvarigt departement.
Ersätterowl:ObjectPropertyAnger något som ersätts av denna resurs, t.ex. en förordning eller en del därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).
Förarbeteowl:ObjectPropertyRelaterat förarbete till en författning.
Föredragandeowl:ObjectPropertyReferens till dokumentets föredragande (kontrasignent).
Föreslår ändring avowl:ObjectPropertyDen författning som aktuellt dokument föreslår ändring av.
Föreslår utredning av ändring iowl:ObjectPropertyDen författning som aktuellt dokument föreslår utredning av ändring i.
Författningssamlingowl:ObjectProperty, owl:FunctionalPropertyFörfattningssamlingen som dokumentet publiceras i.
Genomför direktivowl:ObjectPropertyReferens till EU-direktiv som helt eller delvis genomförs med denna författning.
Ikraftträdandeanvisningowl:ObjectPropertyReferens till anvisning som anger hur författningen träder ikraft.
Ikraftträdandelagrumowl:ObjectPropertyHänvisning till lagrum (promulgationslag) som anger när och hur författningen träder ikraft.
Införs iowl:ObjectPropertyAnger att innehållet som denna resurs representerar införs i t.ex. en förordning.
Kapitelowl:ObjectPropertyAngivelse av i författningen ingående kapitel.
Kompletterar förordningowl:ObjectPropertyReferens till EU-förordning som denna författning kompletterar.
Konsoliderarowl:ObjectProperty, owl:FunctionalPropertyInformation om vilket ursprungsdokument som konsolideras.
Konsolideringsunderlagowl:ObjectPropertyInformation om vilka dokument, inklusive ursprungsdokumentet, som ingått i konsolideringsunderlaget. Kan t.ex. utgå från en tidigare konsoliderad version. Samling med referenser till dokument.
Lagrumowl:ObjectPropertyHänvisning till något lagrum i SFS eller annan författningssamling som detta avgörande stödjer sig på.
Omtryck avowl:ObjectPropertyReferens till vad omtrycket avser, t.ex. en förordning.
Övergångsbestämmelsehänvisningowl:ObjectPropertyReferens till något som beskriver övergångsbestämmelser.
Paragrafowl:ObjectPropertyAngivelse av i författningen ingående paragraf.
Praxishänvisningowl:ObjectPropertyHänvisning till praxis på ett område, uttryckt genom något beslut.
Publikationssamlingowl:ObjectPropertyAnger medlemsskap i någon form av (rättsinformationsspecifik) publikationssamling, såsom en författningssamling eller utredningsserie.
Råd tillowl:ObjectPropertyDen författning eller paragraf i författning som detta råd berör.
Rättning avowl:ObjectProperty, owl:FunctionalPropertyRättning av den författning som ett rättelseblad hänför sig till.
Rättsfallshänvisningowl:ObjectPropertyHänvisning i aktuellt avgörande till något rättsfall som har beaktats.
Rättsfallspublikationowl:ObjectProperty, owl:FunctionalPropertyDen publikation som rättsfallet publiceras i.
Referat av domstolsavgörandeowl:ObjectPropertyEtt domstolsavgörande som detta är ett referat av.
Tillägg tillowl:ObjectPropertyDen kommitté som tilläget riktar sig till.
Upphäverowl:ObjectPropertyReferens till något som upphävs, t.ex. en förordning eller en del därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).
Utgår frånowl:ObjectPropertyUtgår från ett förarbete tidigare i lagstiftningskedjan.
Utredningsserieowl:ObjectProperty, owl:FunctionalPropertySerie där utredningen publiceras. T.ex. Ds, SOU.
Ikraftträdanderegelrdf:PropertyEn bestämmelse som anger om, när och hur författningen träder ikraft.
Ikraftträdandetextrdf:PropertyAnvisning som anger hur författningen träder ikraft - exempelvis "Träder ikraft den dagen regeringen bestämmer.".
Övergångsbestämmelserdf:PropertyInformation om övergångsbestämmelser.
Övergångsbestämmelsetextrdf:PropertyText som beskriver övergångsbestämmelser.
Rättelsebeskrivningrdf:PropertyEn beskrivning av innehållet i ett rättelseblad.
Referatrubrikrdf:PropertyBeskrivande rubrik för ett rättsfallsreferat.

Licens

[top]
TBD

Ändringar

[top]
TBD